Skip to content

Tietosuojaseloste

Exadocs Oy:n tietosuojaseloste. Päivitetty 14.9.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Exadocs Oy (”Rekisterinpitäjä”)

Sivulantie 11,

43100 Saarijärvi, Suomi

2. Tietosuoja-asioiden yhteydenotto

privacy@exadocs.com

3. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Exadocs Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterissä käsitellään Rekisterinpitäjän asiakkaiden, yhteistyökumppanien, sekä prospektien ja näiden edustajien tietoja alla kuvatuin tavoin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Titteli
 • Yritys ja sen osoitetiedot
 • Yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot
 • Rekisteröidyn itse antamat luokittelutiedot
 • Tilaus-, laskutus ja toimitustiedot
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Tieto rekisteröidyn käyttämästä laitteesta, kuten laitetyyppi, IP-osoite, selain ja muu laitedata
 • Mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella
 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakasviestintä
 • Rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • Verkko- ja pilvipalveluihin liittyviin käyttötarkoituksissa
 • Tutkimustoiminta
 • Tuotekehitys
 • Rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden markkinointi
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi

Rekisterinpitäjän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

 • Rekisteröidyn suostumus
 • Asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 • Lakisääteiset vaatimukset
 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään: Esimerkiksi nettisivujen yhteydenottolomakkeella.
 • Rekisterinpitäjän verkkosivuston kautta: Uutiskirjetilaukset, tapahtumailmoittautumiset
 • Sopimuksenteon yhteydessä rekisteröidystä kerättävät tiedot
 • Asiakastapaamisissa saadut tiedot
 • Rekisteröidyn palvelun käyttöön liittyvät tiedot
 • Rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmä
 • Julkisista ja avoimista tietolähteistä saatavilla olevat tiedot kuten verkkosivuilta, kaupparekisteristä ja sosiaalisesta mediasta kerätyt tiedot
 • Evästeiden ja vastaavien teknologioiden kautta kerätyt tiedot

Lisäksi Rekisterinpitäjä kerää Google Analytics palvelun avulla tietoa verkkosivuilla kävijöistä, jotta Rekisterinpitäjä voi kehittää sivuston sisältöä ja kohdentaa kävijöille sopivaa markkinointia.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisen niin edellyttäessä, sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, tai siltä osin kun on sovittu rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyn tietoja saatetaan joissakin tilanteissa luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille tai yhteistyökumppaneille. Tällaiset tahot käsittelevät henkilötietoja luottamuksellisesti ja erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella Rekisterinpitäjän kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tilastollista tai anonymisoitua tietoa, jota ei voida yhdistää rekisteröityyn.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää ja tallentaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle palvelimelle Rekisterinpitäjän käsiteltäväksi tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin Rekisterinpitäjän puolesta käsiteltäväksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti.

Mikäli henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, se tapahtuu kaikissa tilanteissa lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • Rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita (joista toimitetaan jäljennös pyydettäessä);
 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen siirtämiselle; tai
 • Henkilötietojen siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.
 

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelyn perusteiden ja tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin lainsäädäntö, kuten esimerkiksi kirjanpitolaki, edellyttää. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

 • Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot.

 • Tietojen oikaiseminen ja poistaminen (oikeus tulla unohdetuksi)

Rekisteröidyn pyynnöstä Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisterinpitäjä voi myös oikaista, poistaa tai täydentää tietoja oma-aloitteisesti.

 • Oikeus peruuttaa suostumus

Suostumuksen perusteella kerättyjen henkilötietojen osalta rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus.

 • Oikeus siirtää

Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai sopimuksen täyttämisen perusteella toimittamansa henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Rekisterinpitäjä siirtää tällöin tiedot yleisesti käytetyssä ja konekielisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä ei vastaa henkilötietojen luovutusmuodon yhteensopivuudesta vastaanottajan järjestelmän kanssa.

 • Oikeuskäsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

Mikäli Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja yleisen edun taikka oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi rekisteröidyn oikeudet taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksessa tehdyt profilointianalyysit. Jokaisessa Rekisterinpitäjän lähettämässä suorasähköpostissa on linkki, josta rekisteröity voi halutessaan estää suorapostitukset sähköpostiin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot eivät ole paikkaansa pitäviä, käsittely on lainvastaista tai jos tietoja ei enää tarvita.

 • Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyllä on asuin- tai työpaikka, mikäli rekisteröity katsoo, että Rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

12. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja.

Rekisterinpitäjän käyttämät evästeet liittyvät markkinoinnin kohdentamiseen  verkkosivuston kävijätietojen analysointiin ja seurantaan sekä Rekisterinpitäjän käyttämiin sosiaalisen median kanaviin. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla henkilö käy, kuinka kauan tällä sivustolla viivytään, mitä kautta sivustolle on tultu ja mitä linkkejä henkilö klikkaa.

Evästeet voi kieltää säätämällä useimpien selaimen asetuksia.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.